A nemzetközi örökbefogadásokkal kapcsolatos eljárások

A 2005. évi LXXX. törvény kihirdette a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezményt. Az Egyezménynek megfelelően a nemzetközi örökbefogadási ügyekben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának keretén belül működő Központi Hatóság felelős a külföldi örökbe fogadni szándékozó szülők kérelmeinek elintézése tekintetében. Külföldi örökbefogadónak számít a külföldön élő magyar állampolgárságú személy is.

A külföldre örökbefogadni szándékozó személynek mellékelnie kell a hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott alábbi iratokat:

a lakóhelyen készített helyszíni szemlét jövedelemigazolást

az alkalmasságot igazoló szakvéleményt

a külföldi állam előzetes elvi engedélyét

külföldi állampolgárságot igazoló okiratot nyilatkozatot

az örökbefogadási szándék indokairól és az örökbefogadandó gyermekre vonatkozó elképzelésekről

a közvetítő szervezet jogosultságát igazoló okiratot,ha a jelentkezés közvetítő szervezet útján történik.

néhány fotót az örökbefogadni szándékozó szülőkről, családtagjaikról, lakókörnyezetükről és minden olyasmiről, ami az örökbefogadás szempontjából fontos lehet.

Abban az esetben, ha az örökbefogadni szándékozóknak olyan államban van a szokásos tartózkodási helye, amely részese a Hágai Egyezménynek, mint pl. az Amerikai Egyesült Államok, akkor az eljárást az örökbefogadók lakhelye szerint illetékes Központi Hatóságnál vagy a Központi Hatóság által meghatalmazott szervezetnél kell kezdeményezniük (keresse fel a Department of State örökbefogadással kapcsolatos honlapját). Ezek az örökbefogadási ügyekben eljáró szervek küldik meg irataikat a Magyar Köztársaság Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályán működő Központi Hatósághoz.

(Ha az örökbefogadni szándékozóknak olyan államban van a szokásos tartózkodási helye, amely nem részese a Hágai Egyezménynek, akkor a magyar Központi Hatósághoz közvetlenül is benyújthatják kérelmeiket vagy a lakhelyük szerinti konzuli hivatalon keresztül. Esetükben a benyújtott dokumentumokat -amennyiben nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik- konzuli felülhitelesítéssel kell ellátni és azok nem lehetnek 6 hónapnál régebbiek.)

A Magyar Központi Hatóság értesíti a fogadó állam Központi Hatóságát, vagy a meghatalmazott szervezetet, illetve a Hágai Egyezménynek nem részes államából kérelmező esetében személyesen az ügyfelet az örökbefogadni szándékozók adatainak nyilvántartásba történő felvételéről, illetőleg abban az esetben, ha az iratok hiányosak akkor hiánypótlásra kéri fel őket.

Ha a kérelmet nem követi örökbefogadás két éven belül, a kérelmet "frissíteni" kell. Abban az esetben, ha a fogadó állam előzetes elvi engedélye két évnél hosszabb időszakra is érvényes, új környezettanulmány és egy új jövedelemigazolás csatolására van szükség.

Amint a Központi Hatóság nyilvántartásában van olyan örökbe adható gyermek, aki számára családot kell keresni az örökbefogadók közül, akkor a gyermek gondozási helye szerinti Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársai és a Központi Hatóság munkatársai együtt választják ki a gyermek életkorának, egészségi-, pszichés állapotának, személyiségének ismeretében a legmegfelelőbb örökbefogadni szándékozót.

A kiválasztott örökbefogadni szándékozó ügyében eljáró Központi Hatóságnak, vagy meghatalmazott szervezetnek jelentést küldünk a gyermekről, amelyhez csatoljuk a rá vonatkozó szakvéleményeket és a kiskorú fényképét. Ezzel egyidejűleg felajánlja a Központi Hatóság a gyermekkel való megismerkedés lehetőségét. Értelemszerűen az Egyezmény nem részes államaiból örökbefogadni szándékozókat a Magyar Központi Hatóság közvetlenül értesíti. A jelentés kézhezvételét követő 30 napon belül az örökbefogadni szándékozóknak válaszolniuk kell arra vonatkozóan, hogy meg kívánják-e ismerni a gyermeket, vagy sem. Visszautasítás esetén a döntést meg kell indokolni.

Abban az esetben, ha az örökbefogadni szándékozók jelzik, hogy szeretnék megismerni a gyermeket, akkor a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat örökbefogadási referenseivel egyeztetnek időpontot, hogy mikor jöhetnek Magyarországra.

A külföldről megérkező örökbefogadni szándékozóknak magukkal kell hozniuk a 3 hónapnál nem régebben kiállított születési és házassági anyakönyvi kivonataikat.

A gyermekkel való megismerkedés, barátkozási idő letelte után a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai javasolják a gyámhivatalnak a gyermek leendő örökbefogadó szülei gondozásába helyezését. A gyámhivatal határozattal rendeli el a gondozásba helyezést. A gondozási idő minimum egy hónap.

Az örökbe fogadni szándékozók ezalatt a gyermekkel együtt Magyarországon tartózkodnak, általuk bérelt lakásban/házban élnek, ahol a szakszolgálat munkatársai rendszeresen látogatják őket, a gyermek-szülő kapcsolat kialakulását figyelik és természetesen szükség esetén segítséget nyújtanak. A gondozási idő eredményes letelte után a gyermek törvényes képviselője (hivatásos gyám vagy eseti gondnok) és az örökbefogadni szándékozók közös kérelme alapján engedélyezi a gyámhivatal az örökbefogadást.

Az örökbefogadás engedélyezését követően két hónappal és egy évvel az örökbefogadók hatóságai a gyermekek helyzetére, beilleszkedésére vonatkozó jelentést küldenek a Központi Hatóságunknak

Ágoston Zsuzsanna dr.

Központi Hatóság Tel: 06-1-475-5788

Email: agoston.zsuzsanna@szmm.gov.hu

Andrási Júlia dr.

Központi Hatóság

Tel: 06-1-475-79-83

Email: andrasi.julia@szmm.gov.hu