Főkonzulátusunkon valamennyi ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges. Az időpontfoglalás nélkül érkező ügyfeleket nem áll módunkban fogadni!  

Az alábbi linken tudnak időpontot foglalni: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home 

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványokat szíveskedjen kitölteni és a támogató dokumentumokkal együtt magával hozni! Az eljárás megindításához szükséges kérelem/nyilatkozat formanyomtatványok a lap alján letölthetők.  

 Amennyiben Ön nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel; érvényes személyi igazolvánnyal; 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az állampolgárság megállapítása céljából.

Felhívjuk figyelmét, hogy a magyar születési anyakönyvi kivonat önmagában nem bizonyít magyar állampolgárságot, az útlevél a lejárattól számított 1 évig alkalmas a magyar állampolgárság igazolására, ennek megfelelően az útlevél lejárata után egy évvel kell csak állampolgársági vizsgálatot kezdeményezni.

A fenti okiratok hiányában az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzul döntése, így sajnos ez alól nem áll módunkban kivételt tenni. Az eljárás több hónapig tarthat.

Állampolgársági vizsgálatra kizárólag személyesen kerülhet sor.

Hol nyújthatja be a kérelmét?

Az állampolgársági kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőinek (törvényes képviselőinek) is alá kell írniuk, így személyesen jelen kell lenniük, 14 évnél fiatalabb gyermek nevében a szülők járnak el, a gyermek jelenléte nem szükséges.

A kérelmet Magyarország bármelyik külképviseletén benyújthatja, tiszteletbeli konzulnál nem.

 Mennyi az eljárás díja?

Az állampolgársági vizsgálat díjmentes, amennyiben állampolgársági bizonyítványt nem igényel. Általában nincs szükség állampolgársági bizonyítvány igénylésére, mivel az eljárás eredményeképpen személyi adatait rögzítik az ún. Személyiadat- és Lakcímnyilvántartásban, ami az ahhoz hozzáférő magyar hatóságok eljárásában bizonyítja a magyar állampolgárságot.

Az állampolgársági kérelemmel együtt benyújtott egyéb kérelmek (pl. útlevélkérelem, teljes hatályú apai nyilatkozat) díjtételéről honlapunkon tájékozódhat.

Minden konzuli díj bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) fizetendő, készpénzes fizetésre nincs lehetőség.

 Milyen formanyomtatványt kell kitölteni?

Állampolgárság igazolása iránti kérelem nyomtatványt szükséges kitölteni. A nyomtatványt számítógéppel vagy kék tollal, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. A kérelem fejléce után húzza alá, hogy kér-e állampolgársági bizonyítványt. A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írja ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith. Egyesült Államokbeli helységnevek kitöltésénél kérjük, írja ki a tagállam nevét is.

Milyen mellékleteket kell csatolni ahhoz, hogy megállapítható legyen az állampolgárság?

Elegendő saját születési anyakönyvi kivonatát és szülei házassági anyakönyvi kivonatát csatolnia, ha 

 • Ön vagy legalább egyik szülője Magyarországon született, vagy  
 • Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban volt magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa, illetve 
 • ha Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban már megállapították a magyar állampolgárságát (pl. állampolgársági bizonyítványt kapott).

Amennyiben a fentiek nem igazak Önre, akkor ahhoz, hogy a magyar állampolgártól történő leszármazást igazolhassa, csatolnia kell továbbá a (feltételezhetően) magyar állampolgár felmenő születési anyakönyvi kivonatát, és az ő szüleinek a házassági anyakönyvi kivonatát is.

Amennyiben Ön vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat stb.).

Miért van jelentősége a családi állapotnak?

Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Anélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség.

a) Mi a teendő, ha a családi állapot nőtlen vagy hajadon?

Amennyiben Ön Magyarországon született, vagy rendelkezik magyar kiállítású anyakönyvi kivonattal, csatolja a születési anyakönyvi kivonatot, és nincs további teendője.

Abban az esetben, ha Ön külföldön született és nincs magyar kiállítású anyakönyvi kivonata, töltse ki a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem formanyomtatványt.

A nyomtatványt géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki.

Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „NYFK”, így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

Csatoljon a nyomtatványhoz:

 • Külföldi születési anyakönyvi kivonatot. Kérjük, amennyiben nem az Egyesült Államokban született, vegye fel Főkonzulátusunkkal a kapcsolatot, mert további iratok lehetnek szükségesek.
 • A szülők házassági anyakönyvi kivonatát. Kérjük, amennyiben a házasságkötés nem az Egyesült Államokban történt, vegye fel Főkonzulátusunkkal a kapcsolatot, mert további iratok lehetnek szükségesek.
 • Ha a kérelmező nem házasságból született, szülőjének teljes hatályú apai nyilatkozatot kell tenni.
 • Szükséges csatolnia továbbá: nem magyar állampolgár szülő állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.

 b) Mi a teendője, ha házas a családi állapota?

Először az a) pont szerint állapítsa meg, hogy szükség van-e a születése hazai anyakönyvezésére. Ha igen, a születés anyakövezését is kezdeményeznie kell.

Amennyiben Ön Magyarországon házasodott, vagy már van magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, nincs további teendője.

Amennyiben Ön nem Magyarországon házasodott, és nincs magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, a házasság hazai anyakönyvezéséhez külön nyomtatványt kell kitöltenie.  A kitöltés során figyeljen a következőkre:

Kérjük, hogy géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki.

Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „NYFK”, így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

 Csatoljon a kérelemhez:

 • Amerikai házassági anyakönyvi kivonatot. Kérjük, amennyiben a házasságkötés nem az Egyesült Államokban történt, vegye fel Főkonzulátusunkkal a kapcsolatot, mert további iratok lehetnek szükségesek.
 • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
 • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmezőnek több házassága volt, akkor mindegyiket szükséges utólag anyakönyvezni, a válásokkal együtt. Ez esetben szükséges csatolni minden házassági anyakönyvi kivonatot (eredeti/certified copy) és a divorce decree-t (eredeti/certified copy, hivatalos magyar fordítással).
 • Ha a kérelmező házastársa elvált családi állapotú volt a házasságot megelőzően (akkor is, ha a házastárs nem magyar állampolgár), szükséges csatolni a divorce decree-t (eredeti/certified copy), ezt a dokumentumot hivatalos magyar fordítással szükséges ellátni).

 c) Mi a teendő, ha elvált a családi állapot?

Először az a) és b) pont szerint állapítsa meg, szükség van-e a születésének és a felbontott házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha magyar bíróság bontotta fel a házasságot, vagy a magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata megjegyzésben tartalmazza, hogy a külföldi bíróság felbontotta a házasságot, csatolja az anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha nincs ilyen anyakönyvi kivonata, töltse ki  az ehhez kapcsolódó formanyomtatványt.

Csatolja azt az amerikai bíróság által kiállított anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását, valamint a bontóítélet hiteles magyar fordítását.

 d) Mi a teendő, ha özvegy a családi állapot?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a házastársa halálával megszűnt házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha a házastársa magyar állampolgár volt, csatolja magyar kiadású halotti anyakönyvi kivonatát. Ha nincs ilyen kivonata, kezdeményeznie kell a halála hazai anyakönyvezését.

Ha a házastársa nem magyar állampolgár volt, csatolja a külföldi hatóság által kiállított halotti anyakönyvi kivonatát.

 Melyik magyarországi hatóság jár el, hol talál bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági kérelmek ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság igazolása több hónapot vesz igénybe. Főkonzulátusunknak az eljárás gyorsítására nincs módja.

Letölthető formanyomtatványok: