Lemondhat a magyar állampolgárságáról az a külföldön élő magyar állampolgár, aki

(1) külföldi állampolgársággal is rendelkezik, vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja és 

(2) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.

A lemondásra irányuló nyilatkozat (kérelem) SZEMÉLYES benyújtására az itt letölthető nyomtatvánnyal tehető meg (kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni).

A lemondásról a belügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök dönt és erről okiratot ad ki. Ha a kérelmező magyarországi lakos volt, akkor tekinthető külföldön élőnek, ha a külföldi letelepedési (korábban kivándorlási) szándékát bejelentette és ezt nyilvántartásba vették. E törvényi feltételből következik, hogy teljesíthető kérelmet csak a konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni.

A kérelemhez mellékelni kell az érintett külföldi állampolgárságát igazoló vagy valószinűsítő okiratot, valamint a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat.  le kell adni. A lemondásról szóló okirat kézbesítése előtt a magyarországi anyakönyvi eseményről kiadott anyakönyvi kivonatok eredeti példányát, valamint a magyar állampolgárságot igazoló okmányokat is (útlevél, személyazonosító igazolvány, stb.) le kell adni. Ez utóbbi okmányokat a képviseletünk visszaküldi a kiállító hatóságnak vagy jogutódjának.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámát is adják meg a kérelem benyújtásakor.

A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti a köztársasági elnöktől magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.