Házasságkötés Magyarországon (mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)

A házasságkötési szándék bejelentése a konzulnál

A házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy 3 hónappal érdemes felkeresni a magyarországi helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy – ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a házasságkötési szándékát a hivatásos konzuli tisztviselőnél jelenti be.

Nincs lehetőség arra, hogy mindkét fél a külképviseleten jelentse be a házasságkötési szándékot (akkor sem, ha egyik félnek sincs magyarországi lakcíme), a házasulók közül az egyik félnek minden esetben meg kell jelennie a magyar anyakönyvvezető előtt a házasságkötési szándék bejelentésekor.

Amennyiben a házasulók rendelkeznek magyar lakcímmel, nem jelenthetik be a házasságkötési szándékot a konzulátuson. A Magyarországon létesíteni kívánt bejegyzett élettársi kapcsolatra a házasságkötési szándék bejelentésével megegyező szabályok vonatkoznak.

A Magyarországon kötött házasságokat az Amerikai Egyesült Államok minden államában elismerik. A házasulandó feleknek legalább 30 napot (folyamatosan) Magyarországon kell tölteniük az esküvő előtt. A 30 napos folyamatos tartózkodás egyaránt minden külföldire vonatkozik. Ez alól csak az esküvő helye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzője adhat felmentést.

1., A házasságkötési szándék bejelentése

A házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a konzulátuson,

2., A bejelentés feltételei

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:

  • a kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány 3 eredeti példányban (a lap alján letölthető)
  • érvényes, az állampolgárságot is igazoló úti okmány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • családi állapot igazolása

A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:

  • házasságkötési tanúsítvány
  • családi állapot igazolása
  • elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
  • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Magyar állampolgár a házasságkötési szándék bejelentésekor kérheti, hogy a családi állapotának igazolását a konzulátus állítsa ki. Ez esetben erre vonatkozóan a szándék bejelentésekor kell nyilatkozni, s egyidejűleg befizetni a családi állapot igazolásának konzuli díját is. A konzuli igazolás kérelmezéséhez szükséges nyomtatvány minta a letölthető dokumentumok között megtalálható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden iratból eredetit kell bemutatni, amelyet a jegyzőkönyv felvétele után visszaadunk.

Amennyiben a bemutatott dokumentum nem magyar vagy angol nyelvű, úgy a jegyzőkönyv felvételéhez a dokumentum hiteles magyar fordítását is csatolni kell.

Kérjük, hogy a jegyzőkönyvet a honlapról előzetesen töltsék le és megfelelően töltsék ki.

3., Az eljárás díja

A házasságkötési szándék bejelentésekor a honlapunkon, a konzuli díjak között megjelölt eljárási díjat kell fizetni.

Amennyiben a házasságkötési szándékot bejelentő magyar állampolgár a családi állapotáról konzuli igazolást is kér, úgy annak konzuli díját is meg kell fizetni.

4., A jegyzőkönyv továbbítása

A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet a konzulátus továbbítja a házasságkötés tervezett helyszíne szerinti (a jegyzőkönyvben megjelölt) anyakönyvvezetőnek. 

Házasságkötés harmadik országban

Amennyiben a tervezett házasságot a magyar állampolgár nem Magyarországon, s nem is az Amerikai Egyesült Államokban köti, a követendő szabályokról az adott ország illetékes hatóságától (anyakönyvvezető) kell közvetlenül felvilágosítást kérni. 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a New York-I Főkonzulátuson, vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül.
 
Letölthető adatlapok

Kérelem családi állapot igazolásához

Jegyzőkönyv házasságkötési szándék bejelentéséhez

Jegyzőkönyv BÉT létesítési szándék bejelentéséről

Kérelem a házassági tanúsítvány bemutatása alóli felmentés iránt

Kérelem a harminc napos kötelező várakozási idő alóli felmentés iránt